Hitay Vakfı Kuruluş Resmi Gazete Haberi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Emin Hitay Vakfı.
VAKFEDENLER: Mehmet Emin Hitay.
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.09.2019 tarihinde kesinleşen 26.03.2019
tarihli ve E:2018/157, K:2019/111 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek, toplumdaki başarılı
öğrencilere maddi destek sağlamak,… ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları
gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00TL(YüzbinTürkLirası) nakit.
YÖNETİM KURULU: Mehmet Emin Hitay, Kerim Hitay, Eyüp Oğuzhan Hitay.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Darüşşafaka Cemiyetine devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

Hitay Vakfı Kuruluş Resmi Gazete